Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

::

Anunturi

ANUNŢ ÎNCHIRIERE SPAŢII – LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

I. Informaţii generale:
Institutul Naţional de Statistică, cu sediul în Bucureşti, bdul. Libertăţii, nr. 16, sector 5, cod poştal 050706, anunţă organizarea Licitaţiei publice cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea sa, în scopul organizării de evenimente astfel:

I. 1. Spaţiile (reperele) care se închiriază sunt:

  • Sala Amfiteatru– conform disponibilităti site;
  • Sala Albastra - conform disponibilităti site;
  • Spatiu expozitional - conform disponibilităti site.
  • Spatiu pentru amplasare ATM si vending - minimum 2 mp

I.2. Preţul de pornire al chiriei prin licitaţie pentru fiecare spaţiu (reper) este prezentat in sectiunea Tarife. Sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată. Pasul de strigare iniţial este de 5% din pretul de pornire. Următorii paşi se vor calcula adăugând 5% la valoarea strigată anterior.

II Informaţii privind documentaţia de atribuire:

II.1. Documentaţia de atribuire este publicată pe site-ul Institutului Naţional de Statistică www.insse.ro, dar poate fi solicitată şi la adresele de e-mail: nicolae.burciu@insse.ro, conferinte.ins@insse.ro

Date de contact:

  • centrala: 021.318.18.24, interior: 2050 sau 2245
  • telefon direct: 021.311.66.75

Persoane de contact:


II.2. Solicitările de clarificări se vor adresa la adresa de e-mail: nicolae.burciu@insse.ro, conferinte.ins@insse.ro.

II.3.Ofertele se primesc in fiecare zi lucratoare la sediul Institutului Naţional de Statistică, Bulevardul Libertăţii, nr, 16, sector 5, Bucureşti-REGISTRATURA.

III. Data şedinţei de deschidere a plicurilor cu documentele de calificare depuse de ofertanţi: zilnic, in fiecare zi lucratoare la ora 10:00

Locul: sediul Institutului Naţional de Statistică din Bulevardul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti.

Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile de calificare vor fi invitaţi ulterior să participe la licitaţia publică cu strigare.

IV. Ofertantii pot depune contestaţii împotriva deciziilor nelegale la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bulevardul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti, in maxim 2 zile lucratoare de la data comunicarii privind rezultatul licitatiei. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei în termen de 1 zi lucrătoare de la data solutionarii.

V. Data transmiterii anunţului de licitaţie este: 12.X.2020